REGULAMIN

REGULAMIN
Regulamin normuje zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem strony
internetowej www.foxoclock.com bądź telefonicznie, w tym również
zasady płatności oraz zasady korzystania z pokoju zagadek.
1. Definicje
1.1. Produkt – pokój lub pokoje zagadek, z których korzystają Użytkownicy i w
których odbywa się gra.
1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej
www.foxoclock.com pod zakładką „regulamin” oraz dostępny w siedzibie
Usługodawcy.
1.3. Serwis – strona internetowa www.foxoclock.com za
pomocą której można dokonać rezerwacji.
1.4. Usługodawca – Marta Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Fox O’clock Marta Iwan, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8942580444, adres e-mail: kontakt@foxoclock.com , przez
pojęcie Usługodawcy rozumie się również zatrudnione przez niego osoby a
także franczyzobiorców i ich pracowników.
1.5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30.05.2014 r. o prawach
konsumenta, (Dz. U. z 2014, poz. 827).
1.6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).
1.7. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji za pośrednictwem strony
internetowej, bądź telefonicznie oraz korzystająca z Produktu.
1.8. Voucher – kupon (prezent) upoważniający daną osobę do korzystania z
Produktu.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, a zwłaszcza przed
przystąpieniem do składania rezerwacji, każda osoba zobowiązana jest
zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Ponadto osoba dokonująca
rezerwacji, przed jej złożeniem, zobowiązana jest do przekazania zawartych
w Regulaminie informacji osobom z którymi będzie brała udział w korzystaniu
z Produktu oraz musi uzyskać akceptację zasad opisanych w Regulaminie.
2.2. Usługodawca zapewnia korzystanie z usługi Fox O’clock
polegającej na rozwiązywaniu zagadek w specjalnie do tego przygotowanych
pomieszczeniach. Usługa jest świadczona we Wrocławiu, przy ul. Antoniego 23
.
2.3. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu w
trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie korzystania z Produktów.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem
i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić
prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w
szczególności:
2.4.1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających
jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie
trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić
Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
2.4.2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np.
do nadmiernego obciążenia Serwisu;
2.4.3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są
publicznie udostępniane;
2.4.4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
2.5. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w
funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z
Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę za
pośrednictwem adresu email: kontakt@foxoclock.com. Usługodawca
niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego
funkcjonowania Serwisu.
2.6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do
Serwisu w celu jego konserwacji lub aktualizacji lub usunięcia błędów.
2.7. Do prawidłowego działania Serwisu, w tym możliwości dokonywania
rezerwacji, wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np.
komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wolnego od wirusów
komputerowych i złośliwego oprogramowania, wyposażonego w możliwie
aktualną przeglądarkę internetową oraz zaktualizowany system operacyjny.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie
jest w stanie prawidłowo emitować treści z uwagi na to, że posiada
nieaktualny system operacyjny lub przeglądarkę internetową (wersję danej
przeglądarki prezentowane na stronie www.w3schools.com)
2.8. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji
dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów
takich jak Flash, Silverlight, JavaScrip i innych.
2.9. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do
korzystania z Serwisu i usług w Serwisie obciążają Użytkownika.
2.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika
wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
3. Rezerwacja
3.1. Rezerwacji można dokonać za pomocą strony internetowej
www.foxoclock.com poprzez przejście do zakładki
rezerwacja lub telefonicznie pod numerem: 501614855 lub bezpośrednio w
siedzibie Usługodawcy. Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji Produktu na
stronie internetowej: www.lockme.pl , przy czym serwis ten nie należy do
Usługodawcy i Usługodawca nie ma wpływu na jego dostępność, a ponadto
Użytkownik przed skorzystaniem z usług na www.lockme.pl powinien
zapoznać się i zaakceptować regulamin (https://lockme.pl/regulamin).
3.2. Rezerwacja dotyczy jednej gry, w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób, chyba
że w opisie konkretnego Produktu jest informacja o możliwości
zarezerwowania jednej gry w jednym pokoju dla większej ilości osób. Czas
gry jest uzależniony od trudności zagadek znajdujących się w pokoju i
każdorazowo podany jest w Serwisie przy nazwie danego Produktu.
3.3. W celu dokonania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę korzystania z
Produktu oraz podać następujące dane:
3.3.1. imię i nazwisko,
3.3.2. adres e-mail,
3.3.3. telefon,
3.3.4. przewidywaną ilość uczestników.
3.4. Użytkownik może wpisać dodatkowe uwagi dotyczące rezerwacji takie jak np.
wieczór panieński, impreza niespodzianka celem powiadomienia obsługi w
jakim charakterze będzie korzystał z Produktu.
3.5. Warunkiem niezbędnym dokonania rezerwacji jest akceptacja
niniejszego Regulaminu. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu i Produktów wyłącznie wtedy
gdy posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych.
3.6. Po dokonaniu rezerwacji zostanie przesłane potwierdzenie na wskazany
adres e-mail.
3.7. Rezerwacja może być dokonana nie później niż 2 godziny przed
rozpoczęciem korzystania z Produktu.
3.8. Użytkownik, który zamierza zarezerwować Produkt w terminie krótszym niż 2
godziny przed rozpoczęciem korzystania z Produktu powinien skontaktować
się bezpośrednio z pracownikiem Usługodawcy celem uzyskania zgody na
rezerwację. W przypadku naruszenia tego postanowienia przez Użytkownika,
pracownik ma prawo odmówić korzystania z Produktu pomimo dokonania
rezerwacji w ramach Serwisu lub za pośrednictwem www.lockme.pl
3.9. Rezerwacja telefoniczna polega na tym, że Użytkownik w trakcie rozmowy
telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości sms wskaże informacje i
dane, które wymagane przy rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu.
Potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji zostanie przesłane przez
Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Warunkiem
dokonania skutecznej rezerwacji jest przesłanie przez Użytkownika do
Usługodawcy e-maila zwrotnego lub smsa wraz z potwierdzeniem akceptacji
Regulaminu lub wyrażenie w inny sposób akceptacji Regulaminu. W
przypadku naruszenia postanowienia ze zdania poprzedniego lub w
przypadku nie podania adresu e-mail w trakcie rezerwacji telefonicznej
pracownik Usługodawcy ma prawo odmówić Użytkownikowi prawa do
skorzystania z Produktu.
3.10. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem
może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez
podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie
Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną zamieszczony jest przez Usługodawcę na końcu Regulaminu i
może zostać wykorzystany przez konsumenta.
3.11. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
3.12. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest
zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli
takowe miały miejsce.
3.13. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38 pkt.12 ustawy), w
przypadku dokonania rezerwacji Produktu na wskazaną przez
Użytkownika datę i godzinę, Użytkownik traci prawo odstąpienia od
umowy .
3.15. Nie można odstąpić od rezerwacji dokonanej w miejscu prowadzenia
działalności Usługodawcy.
3.16. Chcąc odwołać rezerwację Użytkownik zobowiązany jest udać się do
siedziby Usługodawcy i w formie pisemnej złożyć oświadczenie o
rezygnacji. Obostrzenie to ma na celu uniknięcie sytuacji przypadkowej
rezygnacji lub dokonania rezygnacji przez osoby trzecie, które uzyskały
dostęp do urządzenia Użytkownika, tym bardziej, że oświadczenia o
odwołaniu rezerwacji nie będzie można cofnąć.
3.17. Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od
ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł
dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej
zapłaty za Produkt.
3.18. Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24
godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie
obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do
naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. Kwoty powyższe zostaną
potrącone z ewentualnych kwot wpłaconych wcześniej przez Użytkownika. W
celu uniknięcia wątpliwości przed odwołaniem rezerwacji warto skontaktować
się z Usługodawcą, który przedstawi ewentualną wysokość kosztów
powiązanych z odwołaniem rezerwacji.
4. Płatność
4.1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Produkt zanim zacznie z
niego korzystać lub osoby przez niego określone.
4.2. Płatność następuje bezpośrednio w miejscu korzystania z usługi, przelewem
internetowym lub zgodnie z zasadami określonymi w serwisie www.lockme.pl .
4.3. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest dokonać
rezerwacji w sposób opisany w ust. 3.
4.4. Cena za skorzystanie z Produktu jest stała i jest wskazana na stronie
internetowej www.foxoclock.com w zakładce Cennik.
Cena ta obejmuje korzystanie z danego Produktu niezależnie od ilości osób
korzystających z Produktu (przy czym w granicach ilościowych wskazanych
przy opisie Produktu).
4.5. Użytkownik, który chce zapłacić za Produkt korzystając z przelewu
internetowego powinien w tym celu napisać maila do Usługodawcy.
Następnie, Usługodawca prześle maila zwrotnego do Użytkownika z danymi
do zapłaty.
4.6. W tytule przelewu o ile jest to możliwe należy wskazać:
4.6.1. imię i nazwisko Użytkownika
4.6.2. datę i godzinę rezerwacji
4.6.3. nazwę pokoju
4.7. Za datę zakupu Produktu, za który zapłacono przelewem lub poprzez stronę
internetową www.lockme.pl należy uznać dzień zaksięgowania środków na
rachunku bankowym Usługodawcy.
4.8. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie
Usługodawcy przed rozpoczęciem korzystania z Produktu.
4.9. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT wówczas musi taką informację
podać Usługodawcy i ten fakturę taką wystawi i doręczy w formie
elektronicznej lub pisemnie, bądź osobiście w siedzibie Usługodawcy.
5. Vouchery
5.1. Firma zapewnia możliwość zakupu vouchera poprzez Serwis, e-mail oraz
bezpośrednio u Usługodawcy.
5.2. Voucher upoważnia do skorzystania z wybranego Produktu przez osobę,
która jest w jego posiadaniu. Voucher jest ważny przez okres w nim
wskazany zgodnie z wcześniejszą informacją przedstawioną przez
Usługodawcę.
5.3. W celu zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do podania
następujących danych osobowych:
5.3.1. imię i nazwisko,
5.3.2. numer telefonu kontaktowego,
5.3.3. adres e-mail.
5.4. Po dokonaniu płatności, Usługodawca przesyła na podany adres e-mail
potwierdzenie zakupu Vouchera. Potwierdzenie zawiera numer rezerwacji,
który uprawnia do skorzystania z Vouchera.
5.5. Użytkownicy będący konsumentami dokonujący płatności poprzez Serwis lub
przelewem mogą odstąpić od zakupu Vouchera w ciągu 14 dni od daty jego
zakupu. W tym celu należy zawiadomić Usługodawcę pisemnie lub za
pomocą e-mail. Płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi w ciągu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania oświadczenia w tym przedmiocie.
5.6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od
umowy wygasa wraz z rozpoczęciem korzystania z Vouchera
(dokonanie rezerwacji).
5.7. Użytkownik będący konsumentem nie będzie mógł odstąpić od zakupu
Vouchera jeżeli zostanie na nim ustalona konkretna data i godzina do
wykorzystania.
5.8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 5.5.,
znajduje się na końcu Regulaminu.
5.9. Voucher można zakupić również w siedzibie Usługodawcy, dokonując
bezpośrednio płatności gotówką lub kartą. Nie można odstąpić od zakupu
Vouchera jeżeli dokonano tego w miejscu prowadzenia działalności
Usługodawcy.
5.10. Osoba, która otrzymała Voucher powinna dokonać rezerwacji Produktu za
pomocą Serwisu, telefonicznie lub bezpośrednio u Usługodawcy, chyba że na
Voucherze ustalono konkretną datę i godzinę.
5.11. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę.
6. Zasady korzystania z Produktu
6.1. Użytkownik może korzystać z Produktu tylko w przypadku dokonania
prawidłowej rezerwacji oraz dokonania płatności za Produkt. Osoby,
które nie ukończyły 16-go roku życia mogą korzystać z Produktu tylko
pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby przez niego
wskazanej, i tylko po dokonaniu rezerwacji oraz płatności zarówno dla
osoby małoletniej jak i dorosłej.
6.2. W celu skorzystania z Produktu należy się stawić w siedzibie Firmy 10
min przed zarezerwowaną godziną.
6.3. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę, gra zostanie
skrócona o czas spóźnienia.
6.4. Jeżeli Użytkownik nie stawi się w siedzibie Usługodawcy celem skorzystania
z Produktu, to nie przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny z uwagi na to, że
koszt obsługi i przygotowania oraz utrzymania rezerwacji odpowiada
uiszczonej cenie.
6.5. W grze może brać udział od 2 do 5 osób, chyba że Usługodawca dla danego
Produktu przewidział inny limit osób.
6.6. Na stronie Serwisu www.foxoclock.com wskazana jest
aktualna oferta Usługodawcy, a w szczególności rodzaje Produktów, z
których można korzystać, trudność rozwiązywanych zagadek oraz
przewidywany czas gry.
6.7. Użytkownicy korzystający z Produktu, którzy nie ukończyli 16 roku życia
zobowiązani są do uzyskania zgody od opiekuna prawnego zezwalającej na
korzystanie z Produktu.
6.8. Użytkownik dokonujący rezerwacji ponosi odpowiedzialność za osoby, z
którymi korzysta z Produktu. Użytkownik zobowiązany jest poinformować
osoby, którymi bierze udział w grze o warunkach korzystania z Produktu.
6.9. Zabroniony jest udział osób w grze osób, znajdujących się w stanie po
spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
6.10. W sytuacji, gdy Usługodawca lub jego pracownik zauważą, że osoba chcąca
skorzystać z Produktu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających może nie dopuścić takiej osoby do korzystania z Produktu.
6.11. Osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, duszności, mające problemy z
sercem lub krążeniem lub będące w trakcie leczenia psychicznego oraz
cierpiące na inne schorzenia, które mógłby mieć wpływ na udział w grze, nie
powinny korzystać z Produktu, a jeśli to zrobią to czynią to na własną
odpowiedzialność.
6.12. Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadomy, że gra odbywa się w
zamkniętym pomieszczeniu i w przypadku problemów ze zdrowiem może
wpłynąć to na jego pogorszenie.
7. Uszkodzenia i zniszczenia Produktu. Własność intelektualna.
7.1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym do
logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie i w Produktach, a także do
układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub
podmiotom, które stale współpracują z Usługodawcą.
7.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,
reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania
jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach
kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w
formie pisemnej lub elektronicznej.
7.3. Użytkownik odpowiada za wyposażenie pokoi, w których odbywa się gra z
jego udziałem. W razie dokonania zniszczeń lub uszkodzeń Użytkownik
zobowiązany jest pokryć powstałą szkodę w pełnej wysokości.
7.4. Zabronione jest wnoszenie do pokoi jakichkolwiek ostrych lub
niebezpiecznych narzędzi.
7.5. W pokojach zabronione jest palenie papierosów oraz używanie zapalniczek i
zapałek.
7.6. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi, w których grają
Użytkownicy, a także używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
7.7. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Produktów, w tym
także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy.
7.8. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,
reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania
jakichkolwiek utworów umieszczonych w Produkcie oraz samego Produktu
bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub
elektronicznej.
7.9. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych
praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
8. Reklamacja
8.1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie
elektronicznej na adres kontakt@foxoclock.com
8.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące
dane:
8.2.1. imię i nazwisko,
8.2.2. adres poczty elektronicznej,
8.2.3. przedmiot reklamacji,
8.2.4. okoliczności uzasadniające reklamację.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
9. Postanowienia końcowe
9.1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Usługodawca może wyprosić
Użytkownika z pokoju w którym odbywa się gra lub z innych pomieszczeń
Usługodawcy.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry oraz Regulaminu.
W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia
Użytkowników o dokonanych zmianach. Zmiana Regulaminu lub nowy
Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni. Rezerwacje i
zakupy złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian
Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
Regulaminu.
9.3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o
prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po
zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu
przez Użytkownika wyraźnej zgody
9.4. W pokojach, w których odbywa się gra zainstalowany jest monitoring z
funkcją rejestrującą dźwięk lub urządzenia utrwalające dźwięk. Monitoring i
urządzenia rejestrujące dźwięk będą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa
Użytkownikom i ewentualnej pomocy w celu rozwiązania zagadek, jak
również w celu ewentualnego wykorzystania przez Usługodawcę przy
domaganiu się naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby korzystające z
pokoi zagadek
9.5. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Produktów wyraża zgodę na
monitorowanie jego oraz osób z nim uczestniczących w grze, jak również na
utrwalanie głosu i dźwięków.
9.6. Użytkownik zezwala Usługodawcy do kontaktowania się z nim w celu
potwierdzenia rezerwacji lub płatności drogą telefoniczną lub elektroniczną.
9.7. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane
dla celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi.
Użytkownik wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jego danych
osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie
osobom trzecim.
9.8. Administratorem danych jest: Marta Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Fox O’clock Marta Iwan, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8942580444, adres
9.9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich
korekty oraz do żądania zaprzestania ich używania przez Usługodawcę
poprzez skierowanie osobiście takiego żądania do Usługodawcy lub jego
wysłanie na adres e-mail: kontakt@foxoclock.com
9.10. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez
konsumentów będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, przy czym
Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
9.10.1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
9.10.2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między konsumentem a
Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
9.10.3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów.
9.11. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez osoby
niebędące konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Usługodawcy, tj. we Wrocławiu.
9.12. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących
konsumentami ograniczona jest do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
9.13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dnia ……………………………………………..
Usługodawca:
Marta Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Fox O’clock Marta Iwan, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8942580444
Użytkownik:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………
Oświadczenie
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy …….:
………………………………………………………………………………….. (w tym miejscu należy wpisać
nazwę umowy).
Umowa została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia
umowy).
…………………………..
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)__

 

 

REGULAMIN POLITYKI PRYWATNOŚCI
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
1. Administratorem strony Fox O’clock i tym samym Twoich danych będzie firma Fox O’clock Marta Iwan, ul. Św Antoniego 23, 50-073 WROCŁAW, NIP: 8942580444
2. Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem programu booking pro dostępnego na naszej stronie musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przechowywane w bazie administratora przez okres niezbędny dla wykonania zamówienia lub do czasu określonego przepisami prawa.
4. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zapewniamy Cię, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną przekazane innym podmiotom do celów komercyjnych.
Zapewniamy Cię, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub żądania usunięcia swoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres kontakt@foxoclock.com
6.Na Twoje życzenie wystawiamy faktury. W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej oraz przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
7. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
  9. Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.
  10. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Należą do nich:
  – Centrum Rozliczeń V-MAG Sp. z o.o.
  Rybacka 11/2
  53-656 Wrocław – usługi księgowe i kadrowe.

Przed wejściem do pokoju, po weryfikacji opłacenia rezerwacji, uczestnicy gry otrzymują bilet wstępu. Jest on ważny wyłącznie niezwłocznie po jego otrzymaniu w trakcie wizyty i nie można wykorzystać go do gry w innym terminie.

 

 

 

 

 

W przypadku chęci zaaplikowania dodatkowych elementów, zorganizowania dodatkowych atrakcji w pokojach, należy wcześniej skontaktować się z obsługą Fox O’Clock celem ustalenia szczegółów. Wszelkie potrzebne elementy dostarczane przez rezerwującego mają zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostarczenie ich na chwilę przed grą wyklucza aplikację.

501 614 855

KONTAKT@FOXOCLOCK.COM