REGULAMINy

 

 

 

 

REGULAMIN ESCAPE ROOm

Regulamin normuje zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem strony

internetowej www.foxoclock.com bądź telefonicznie, w tym również

zasady płatności oraz zasady korzystania z pokoju zagadek.

  1. Definicje

1.1. Produkt – pokój lub pokoje zagadek, z których korzystają Użytkownicy i w

których odbywa się gra.

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej

www.foxoclock.com pod zakładką „regulamin” oraz dostępny w siedzibie

Usługodawcy.

1.3. Serwis – strona internetowa www.foxoclock.com za

pomocą której można dokonać rezerwacji.

1.4. Usługodawca – BARTOSZ SOBCZAK , prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą Fox O’clock BARTOSZ SOBCZAK, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8961522979, adres e-mail: kontakt@foxoclock.com , przez

pojęcie Usługodawcy rozumie się również zatrudnione przez niego osoby a

także franczyzobiorców i ich pracowników.

1.5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30.05.2014 r. o prawach

konsumenta, (Dz. U. z 2014, poz. 827).

1.6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).

1.7. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji za pośrednictwem strony

internetowej, bądź telefonicznie oraz korzystająca z Produktu.

1.8. Voucher – kupon (prezent) upoważniający daną osobę do korzystania z

Produktu.

 

 

2.1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, a zwłaszcza przed

przystąpieniem do składania rezerwacji, każda osoba zobowiązana jest

zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Ponadto osoba dokonująca

rezerwacji, przed jej złożeniem, zobowiązana jest do przekazania zawartych

w Regulaminie informacji osobom z którymi będzie brała udział w

korzystaniu z Produktu oraz musi uzyskać akceptację zasad opisanych w

Regulaminie.

2.2. Usługodawca zapewnia korzystanie z usługi Fox O’clock,

polegającej na rozwiązywaniu zagadek w specjalnie do tego

przygotowanych pomieszczeniach. Usługa jest świadczona we Wrocławiu,

przy ul. św. Antoniego 23.

2.3. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu w

trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie korzystania z Produktów.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z

przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby

zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie

uznane w szczególności:

 umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających

jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie,

szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub

infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;

 

 zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do

nadmiernego obciążenia Serwisu;

 próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są

publicznie udostępniane;

 uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.

2.5. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia

prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w

funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z

Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę za

pośrednictwem adresu email: kontakt@foxoclock.com .​ Usługodawca

niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego

funkcjonowania Serwisu.

2.6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu

do Serwisu w celu jego konserwacji lub aktualizacji lub usunięcia błędów.

2.7. Do prawidłowego działania Serwisu, w tym możliwości dokonywania

rezerwacji, wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np.

komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wolnego od wirusów

komputerowych i złośliwego oprogramowania, wyposażonego w możliwie

aktualną przeglądarkę internetową oraz zaktualizowany system operacyjny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika

nie jest w stanie prawidłowo emitować treści z uwagi na to, że posiada

nieaktualny system operacyjny lub przeglądarkę internetową (wersję danej

przeglądarki prezentowane na stronie www.w3schools.com)

2.8. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji

dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów

takich jak Flash, Silverlight, JavaScrip i innych.

2.9. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do

korzystania z Serwisu i usług w Serwisie obciążają Użytkownika.

2.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w

funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika

wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

 

  1. Rezerwacja

3.1. Rezerwacji można dokonać za pomocą strony internetowej www.foxoclock.com

poprzez przejście do zakładki rezerwacja lub

telefonicznie pod numerem: 501614855 lub bezpośrednio w siedzibie

Usługodawcy. Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji Produktu na stronie

internetowej: ​www.lockme.pl​, przy czym serwis ten nie należy do

Usługodawcy i Usługodawca nie ma wpływu na jego dostępność, a ponadto

Użytkownik przed skorzystaniem z usług na ​www.lockme.pl powinien

zapoznać się i zaakceptować regulamin (https://lockme.pl/regulamin).

3.2. Rezerwacja dotyczy jednej gry, w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób, chyba

że w opisie konkretnego Produktu jest informacja o możliwości

zarezerwowania jednej gry w jednym pokoju dla większej ilości osób. Czas

gry jest uzależniony od trudności zagadek znajdujących się w pokoju i

każdorazowo podany jest w Serwisie przy nazwie danego Produktu.

 

3.3. W celu dokonania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę korzystania z

Produktu oraz podać następujące dane:

 imię i nazwisko,

 adres e-mail,

 telefon,

 przewidywaną ilość uczestników.

3.4. Użytkownik może wpisać dodatkowe uwagi dotyczące rezerwacji takie jak

np.

wieczór panieński, impreza niespodzianka celem powiadomienia obsługi w

jakim charakterze będzie korzystał z Produktu.

3.5. Warunkiem niezbędnym dokonania rezerwacji jest akceptacja

niniejszego Regulaminu. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby

niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu i Produktów wyłącznie wtedy

gdy wcześniej uzyskają wyraźną zgodę Usługodawcy oraz swoich

opiekunów prawnych.

3.6. Po dokonaniu rezerwacji zostanie przesłane potwierdzenie na wskazany

adres e-mail.

3.7. Rezerwacja może być dokonana nie później niż 2 godziny przed

rozpoczęciem korzystania z Produktu.

3.8. Użytkownik, który zamierza zarezerwować Produkt w terminie krótszym niż 2

godziny przed rozpoczęciem korzystania z Produktu powinien skontaktować

się bezpośrednio z pracownikiem Usługodawcy celem uzyskania zgody na

rezerwację. W przypadku naruszenia tego postanowienia przez

Użytkownika, pracownik ma prawo odmówić korzystania z Produktu pomimo

dokonania rezerwacji w ramach Serwisu lub za pośrednictwem

www.lockme.pl.

3.9. Rezerwacja telefoniczna polega na tym, że Użytkownik w trakcie rozmowy

telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości sms wskaże informacje i

dane, które wymagane przy rezerwacji dokonanej za pośrednictwem

Serwisu. Potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji zostanie przesłane

przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest przesłanie przez

Użytkownika do Usługodawcy e-maila zwrotnego lub smsa wraz z

potwierdzeniem akceptacji Regulaminu lub wyrażenie w inny sposób

akceptacji Regulaminu. W przypadku naruszenia postanowienia ze zdania

poprzedniego lub w przypadku nie podania adresu e-mail w trakcie

rezerwacji telefonicznej pracownik Usługodawcy ma prawo odmówić

Użytkownikowi prawa do skorzystania z Produktu.

3.10. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownik będący

konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą

elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym

przedmiocie oświadczenie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia

danej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub

pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną zamieszczony jest przez

 

Usługodawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystany przez

konsumenta.

3.11. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za

niezawartą.

3.12. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest

zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli

takowe miały miejsce.

3.13. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie

później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38 pkt.12 ustawy), ​w

przypadku dokonania rezerwacji Produktu na wskazaną przez

Użytkownika datę i godzinę, Użytkownik traci prawo odstąpienia od

umowy​.

3.15. Nie można odstąpić od rezerwacji dokonanej w miejscu prowadzenia

działalności Usługodawcy.

3.16. Chcąc odwołać rezerwację Użytkownik zobowiązany jest udać się do

siedziby Usługodawcy i złożyć oświadczenie o rezygnacji​i lub

osobiście w rozmowie telefonicznej zgłosić rezygnację. Obostrzenie to

ma na celu uniknięcie sytuacji przypadkowej rezygnacji lub dokonania

rezygnacji przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia

Użytkownika.

3.17. Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24

godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie

obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do

naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. Kwoty powyższe zostaną

potrącone z ewentualnych kwot wpłaconych wcześniej przez Użytkownika.

W celu uniknięcia wątpliwości przed odwołaniem rezerwacji warto

skontaktować się z Usługodawcą, który przedstawi ewentualną wysokość

kosztów powiązanych z odwołaniem rezerwacji.

3.18. W przypadku braku odwołania rezerwacji Użytkownik zostanie

obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do

naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. Kwoty powyższe zostaną

potrącone z ewentualnych kwot wpłaconych wcześniej przez Użytkownika.

3.19. Użytkownik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od

ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł

dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej

zapłaty za Produkt.

3.20 Usługodawca ma prawo odwołać rezerwację bez podania przyczyny. Ewentualne środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika zostaną zwrócone w takiej samej formie w jakiej zostały przekazane.

– przelewem na konto bankowe

– gotówką za potwierdzeniem odbioru

3.21 Usługodawca zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do gry w przypadku, gdy stwierdzi ryzyko narażenia firmy na straty finansowe, wizerunkowe.

 

  1. Płatność

4.1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Produkt zanim zacznie z

niego korzystać lub osoby przez niego określone.

4.2. Płatność następuje bezpośrednio w miejscu korzystania z usługi, przelewem

internetowym lub zgodnie z zasadami określonymi w serwisie

www.lockme.pl​

 

4.3. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest dokonać

rezerwacji w sposób opisany w ust. 3.

4.4. Cena za skorzystanie z Produktu jest stała i jest wskazana na stronie

internetowej ​www.foxoclock.com w zakładce Cennik.

Cena ta obejmuje korzystanie z danego Produktu niezależnie od ilości osób

korzystających z Produktu (przy czym w granicach ilościowych wskazanych

przy opisie Produktu).

4.5. Użytkownik, który chce zapłacić za Produkt korzystając z przelewu

internetowego powinien w tym celu napisać maila do Usługodawcy.

Następnie, Usługodawca prześle maila zwrotnego do Użytkownika z danymi

do zapłaty.

4.6. W tytule przelewu o ile jest to możliwe należy wskazać:

 imię i nazwisko Użytkownika

 datę i godzinę rezerwacji

 nazwę pokoju

4.7. Za datę zakupu Produktu, za który zapłacono przelewem lub poprzez stronę

internetową ​www.lockme.pl należy uznać dzień zaksięgowania środków na

rachunku bankowym Usługodawcy.

4.8. Płatności można dokonać gotówką w siedzibie

Usługodawcy przed rozpoczęciem korzystania z Produktu.

4.9. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT wówczas musi taką informację

podać Usługodawcy i ten fakturę taką wystawi i doręczy w formie

elektronicznej lub pisemnie, bądź osobiście w siedzibie Usługodawcy.

 

  1. Vouchery

5.1. Usługodawca zapewnia możliwość zakupu vouchera poprzez Serwis, e-mail

oraz bezpośrednio u Usługodawcy.

5.2. Voucher upoważnia do skorzystania z wybranego Produktu przez osobę,

która jest w jego posiadaniu. Voucher jest ważny przez okres w nim

wskazany zgodnie z wcześniejszą informacją przedstawioną przez

Usługodawcę.

5.3. W celu zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do podania

następujących danych osobowych:

 imię i nazwisko,

 numer telefonu kontaktowego,

 adres e-mail.

5.4. Po dokonaniu płatności, Usługodawca przesyła na podany adres e-mail

potwierdzenie zakupu Vouchera. Potwierdzenie zawiera numer rezerwacji,

który uprawnia do skorzystania z Vouchera.

5.5. Użytkownicy będący konsumentami dokonujący płatności poprzez Serwis

lub przelewem mogą odstąpić od zakupu Vouchera w ciągu 14 dni od daty

jego zakupu. W tym celu należy zawiadomić Usługodawcę pisemnie lub za

pomocą e-mail. Płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi w ciągu 14 dni

roboczych od dnia otrzymania oświadczenia w tym przedmiocie.

 

5.6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od

umowy wygasa wraz z rozpoczęciem korzystania z Vouchera

(dokonanie rezerwacji).

5.7. Użytkownik będący konsumentem ​nie będzie mógł odstąpić od zakupu

Vouchera jeżeli zostanie na nim ustalona konkretna data i godzina do

wykorzystania.

5.8. Voucher można zakupić również w siedzibie Usługodawcy, dokonując

bezpośrednio płatności gotówką. Nie​ można odstąpić od zakupu

Vouchera jeżeli dokonano tego w miejscu prowadzenia działalności

Usługodawcy.

5.9. Osoba, która otrzymała Voucher powinna dokonać rezerwacji Produktu za

pomocą Serwisu, telefonicznie lub bezpośrednio u Usługodawcy, chyba że

na Voucherze ustalono konkretną datę i godzinę.

5.10. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę.

  1. Zasady korzystania z Produktu

6.1. Użytkownik może korzystać z Produktu tylko w przypadku dokonania

prawidłowej rezerwacji oraz dokonania płatności za Produkt. Osoby,

niepełnoletnie mogą korzystać z Produktu tylko po uzyskaniu

wcześniejszej wyraźnej zgody Usługodawcy oraz pod opieką osoby

dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby przez niego wskazanej.

6.2. W celu uniknięcia nieporozumień Użytkownik chcący skorzystać z Produktu

wspólnie z osoba niepełnoletnią jak również Użytkownik chcący dokonać

rezerwacji na rzecz osoby niepełnoletniej powinien skontaktować się z

Usługodawcą celem uzyskania od niego zgody na skorzystanie z Produktu

przez osoby niepełnoletnie. Usługodawca ma prawdo nie dopuścić do gry

osoby niepełnoletniej, przy czym nie wyłącza to możliwości skorzystania z

Produktu w ustalonym czasie przez Użytkownika lub inne wskazane przez

niego osoby pełnoletnie. Nie dopuszczenie do gry osoby niepełnoletniej nie

skutkuje prawem żądania zwrotu ceny przez Użytkownika albowiem jak

wskazano wyżej Użytkownik w dalszym ciągu może skorzystać z Produktu.

6.3. W celu skorzystania z Produktu należy pojawić się w siedzibie

Usługodawcy lub w innym miejscu ustalonym z Usługodawcą 10 min

przed zarezerwowaną godziną.

6.4. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę, gra zostanie

skrócona o czas spóźnienia.

6.5. Jeżeli Użytkownik nie stawi się w siedzibie Usługodawcy celem skorzystania

z Produktu, to ponosi on pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego

tytułu względem Usługodawcy, co oznacza, że po stronie Usługodawcy

może wystąpić szkoda odpowiadająca wysokości uiszczonej ceny, a w takiej

sytuacji Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot zapłaconej ceny z

uwagi na możliwość dokonania potrącenia wierzytelności przez

Usługodawcę.

6.6. W grze może brać udział od 2 do 5 osób, chyba że Usługodawca dla danego

Produktu przewidział inny limit osób.

 

6.7. Na stronie Serwisu www.foxoclock.com wskazana jest

aktualna oferta Usługodawcy, a w szczególności rodzaje Produktów, z

których można korzystać, trudność rozwiązywanych zagadek oraz

przewidywany czas gry.

6.8. Użytkownik dokonujący rezerwacji ponosi odpowiedzialność za osoby,

z którymi korzysta z Produktu. Użytkownik zobowiązany jest

poinformować osoby, którymi bierze udział w grze o warunkach

korzystania z Produktu.

6.9. Zabroniony jest udział w grze osób znajdujących się w stanie po spożyciu

alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych.

6.10. W sytuacji, gdy Usługodawca lub jego pracownik zauważą, że osoba chcąca

skorzystać z Produktu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających lub psychotropowych może nie dopuścić takiej osoby do

korzystania z Produktu.

6.11. Osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, duszności, mające problemy z

sercem lub krążeniem lub będące w trakcie leczenia psychicznego oraz

cierpiące na inne schorzenia, które mógłby mieć wpływ na udział w grze, nie

powinny korzystać z Produktu a jeśli to zrobią to czynią to na własną

odpowiedzialność.

6.12. Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadomy, że gra odbywa się w

zamkniętym pomieszczeniu i w przypadku problemów ze zdrowiem może

wpłynąć to na jego pogorszenie.

6.13. Użytkownik w trakcie korzystania z Produktu nie jest uprawniony do

używania urządzeń elektronicznych (telefon, tablet, laptop, dyktafon etc.). W

związku z powyższym urządzenia przed rozpoczęciem gry powinny zostać

zdeponowane w miejscu wskazanym przez Usługodawcę.

6.14. W przypadku ujawnienia przez Usługodawcę, że w trakcie korzystania z

Produktu Użytkownik korzysta z urządzenia elektrycznego Usługodawca

uprawniony jest do przerwania gry.

6.15 Pokoje są nieliniowe i wpływa to na trudność pokojów, w szczególności oznaczonych jako „dla doświadczonych”

Poziom ten polecamy osobom z doświadczeniem 50+ pokoi.

6.16 W pokojach mogą przebywać aktorzy, którzy biorą czynny udział w grze. Interakcja jest częścią scenariusza i ze strony aktorów uczestnicy nie zaznają prawdziwego zagrożenia. Pokoje interaktywne charakteryzują się tym, że oprócz rozwiązywania zagadek jesteśmy częścią opracowanego przedstawienia.

6.17 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne lęki, dyskomfort spowodowany obecnością aktora w pokoju. Akceptując regulamin i rezerwując grę w  American School Story osoba rezerwująca pokój ma obowiązek poinformowania o fakcie przebywania osób trzecich w pokoju, wszystkich uczestników gry. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z przyjęciem do świadomości obecności aktora w pokoju.

 

  1. Uszkodzenia i zniszczenia Produktu. Własność intelektualna.

7.1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym do

logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie i w Produktach, a także do

układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub

podmiotom, które stale współpracują z Usługodawcą.

7.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,

reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania

jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach

kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w

formie pisemnej lub elektronicznej.

7.3. Użytkownik odpowiada za wyposażenie pokoi, w których odbywa się gra z

jego udziałem. W razie dokonania zniszczeń lub uszkodzeń Użytkownik

zobowiązany jest pokryć powstałą szkodę w pełnej wysokości.

7.4. Zabronione jest wnoszenie do pokoi jakichkolwiek ostrych lub

niebezpiecznych narzędzi.

 

7.5. W pokojach zabronione jest palenie papierosów oraz używanie zapalniczek i

zapałek.

7.6. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi, w których grają

Użytkownicy, a także używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych pod groźbą kary w wysokości: 500 zł. Słownie: Pięćset złotych pł

7.7. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Produktów, w tym

także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy.

7.8. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,

reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania

jakichkolwiek utworów umieszczonych w Produkcie oraz samego Produktu

bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub

elektronicznej.

7.9. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych

praw autorskich przysługujących Usługodawcy.

 

  1. Reklamacja

8.1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie

elektronicznej na adres kontakt@foxoclock.com

8.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące

dane:

 imię i nazwisko,

 adres poczty elektronicznej,

 przedmiot reklamacji,

 okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na

wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

  1. Postanowienia końcowe

9.1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Usługodawca może wyprosić

Użytkownika z pokoju w którym odbywa się gra lub z innych pomieszczeń

Usługodawcy.

9.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość lub

poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę

znajduje się na końcu Regulaminu.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry oraz Regulaminu.

W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia

Użytkowników o dokonanych zmianach. Zmiana Regulaminu lub nowy

Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym przez Usługodawcę.

Rezerwacje i zakupy złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie

zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień

Regulaminu i zasadami gier.

9.4. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa

o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana

 

po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po

wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody

9.5. W pokojach, w których odbywa się gra zainstalowany jest monitoring z

funkcją rejestrującą dźwięk lub urządzenia utrwalające dźwięk. Monitoring i

urządzenia rejestrujące dźwięk będą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa

Użytkownikom i ewentualnej pomocy w celu rozwiązania zagadek, jak

również w celu ewentualnego wykorzystania przez Usługodawcę przy

domaganiu się naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby korzystające z

pokoi zagadek

9.6. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Produktów wyraża zgodę na

monitorowanie jego oraz osób z nim uczestniczących w grze, jak również na

utrwalanie głosu i dźwięków.

9.7. Użytkownik zezwala Usługodawcy do kontaktowania się z nim w celu

potwierdzenia rezerwacji lub płatności drogą telefoniczną lub elektroniczną.

9.8. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane

dla celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi.

Użytkownik wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jego danych

osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie

osobom trzecim.

9.9. Administratorem danych jest: BARTOSZ SOBCZAK, prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą Fox O’clock BARTOSZ SOBCZAK, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8961522979

9.10. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich

korekty oraz do żądania zaprzestania ich używania przez Usługodawcę

poprzez skierowanie osobiście takiego żądania do Usługodawcy lub jego

wysłanie na adres e-mail: kontakt@foxoclock.com

9.11. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez

konsumentów będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, przy​

czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w

szczególności może on:

 złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu

konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończenia sporu między konsumentem a

Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów.

 

9.12. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez

osoby niebędące konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny

właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.13. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących

konsumentami ograniczona jest do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

9.14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają

obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o

 

świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach

konsumentów.

9.15. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2018

roku.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Dnia ……………………………………………..

Usługodawca:

BARTOSZ SOBCZAK, prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą Fox O’clock BARTOSZ SOBCZAK, ul. Antoniego 23, 50-0773 Wrocław, NIP: 8961522979

Użytkownik:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

Oświadczenie

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy …….:

………………………………………………………………………………….. ​(w tym miejscu należy wpisać

nazwę umowy).

Umowa została zawarta dnia ……………………… ​(w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia

umowy).

 

…………………………..

Podpis konsumenta

 

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)ej)__

 

 

 

 

 

W przypadku chęci zaaplikowania dodatkowych elementów, zorganizowania dodatkowych atrakcji w pokojach, należy wcześniej skontaktować się z obsługą Fox O’Clock celem ustalenia szczegółów. Wszelkie potrzebne elementy dostarczane przez rezerwującego mają zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostarczenie ich na chwilę przed grą wyklucza aplikację.

 

 

 

 

 

 

 

501 614 855

KONTAKT@FOXOCLOCK.COM

, FOX O'CLOCK